Danh mục tin tức

BANIPHAR TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Sáng ngày 22/06/2019, Công ty cổ phần Dược phẩm Bắc Ninh đã tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với sự tham gia của 26 cổ đông và người được ủy quyền tham dự, sở hữu 3.189.164/3.653.604 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 87,29 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Đại hội đồng Cổ đông đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung:

 (1) Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;

(2) Báo cáo tài chính năm 2018;

(3) Báo cáo của ban kiểm soát;

(4) Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018; (5) Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổng đông.

Đại hội đồng Cổ đông thống nhất chỉ tiêu kế hoạch doanh thu năm 2018 đã hoàn thành đạt 445.324.427 tỷ đồng của kế hoạch năm 2018, lợi nhuận trước thuế là hơn 2 tỷ đồng.

Đại hội đồng Cổ đông thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 giao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, Ban điều hành phấn đấu thực hiện.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí và thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Với các bước đi vững chắc, được cân nhắc cẩn trọng và phù hợp với từng giai đoạn, Công ty cổ phần Dược phẩm Bắc Ninh kỳ vọng sẽ tạo ra nhiều bước chuyển đột phá trong lĩnh vực sản xuất- kinh doanh , đạt trì tốc độ tăng trưởng và phát triển toàn diện trong năm 2019 và những năm tiếp theo.

Sau đây là một số hình ảnh tại Đại hội: 

 

TAGS :