Danh mục tin tức

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012.

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẮC NINH TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012.

       Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty CP Dược phẩm Bắc Ninh được tiến hành vào hồi 8h ngày 18 tháng 5 năm 2013 tại hội trường tầng 6 tòa nhà cao tầng.

        Thành phần tham dự Đại hội: Tất cả cổ đông có tên trong danh sách cổ dông của Công ty tính đến ngày 18 tháng 04 năm 2013 hoặc người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông.

Chủ tịch Đại hội gồm:

                    Ông Nguyễn Quang Bang : Chủ tịch HĐQT – Giám đốc Công ty.

Thư ký Đại hội gồm:

                  - Ông Đoàn Phú Chuyển: Trưởng ban

                  - Bà Ngô Thị Hiên: Ủy Viên.

         Chương trình và nội dung Đại hội:

1. Đại hội nghe báo cáo kết quả hoạt động sản xuất , kinh doanh năm 2012 và định hướng kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2013.

2. Báo cáo tài chính năm 2012 và thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2012.

3. Báo cáo kết quả kiểm tra năm 2012 của ban kiểm soát.

4. Thông qua một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Sau đây là một số hình ảnh của Đại hội

TAGS :